Best Marathi Happy Birthday Status for brother, sister & friends

Hello friends, welcome back again. this time am back with birthday status where you will find Marathi birthday wishes. As you know Marathi is the official language of Maharashtra. these Marathi happy birthday wishes can be used for brothers, sisters as well as for friends. You can simply copy then and paste as your whatsapp status or for facebook or also for instargam. if you have any unique birthday status in marati then do share it with us.

MARATHI HAPPY BIRTHDAY STATUS

“Hepi barthade” tumhi eka vilaksana vyakti ahata. Mala asa ahe ki tumaca khasa divasa dusarya ascaryakaraka varsaci suruvata ahe. “Eka cangala vadhadivasa kara.”

Aalyapeksa apalya vadhadivasasathi adhika utsahi asalelya lokambarobara raha.

Mi tumhala ajivana sukha, lahana cintanaci cinta ani moṭhya svapnannca eka botica bhara khare vatato.

1 Brahmanda, 9 graha, 204 desa, 80 9 bete, 7 samudra ani mi tumhala bhetanyace visesadhikara prapta kele. Apalya vadhadivasacya divasi, mala apanasa mhanayace ahe. Majhya sola jodila vadhadivasacya subheccha..

Sarvasamartha deva varuna varasata sarva visnu bhedi ani asivaravdane asivarava devo.. Tumhala vadharivasasasi hardika subhacchcha pn puddhe avabhuta jivana ahe… Vadhavivasasastri subhakeca

Apalya kekavarila pratyeka camakanara menabatti tya icchemadhye badalu sakela ji vastavikata banela. Apana eka khasa vyakti ahata ani apana sarvottama parantu kahihi patra nahi.

Eka ascaryakaraka divasa ani ascaryakaraka vyaktila bhetanyasathi baryaca mahana gosti karane.

Ya divasata anaginata ananda ani antahina ananda anu ani santata ani santata jagu ya.

Apalya ayusyata sarva ananda ani ananda khara hou sakatata divasaci baryaca anandaci paratapheda.

Yu subheccha ani mahana suruvata subheccha. Vadhadivasacya subheccha..!

Jevha mi majhya avadatya khadya padarthannca vicara karato tevha mi kadhihi majhe mana tayara karu sakata nahi. Pana jevha mi majhya avadatya lakambaddala vicara karato evha mala lageca kalate ki apana yaca artha ahata! Vadhadivasacya subheccha.

Vadhadivasacya subheccha! Mala asa ahe ki prema, hasane, ani kautumbika…

Apana asapasa nasatana ayusya kantalavana ahe. Apanasa vadhadivasacya subheccha – cala yasa bhavya banavu!

Apalya janmacya divasi apala ayuṣyaci sarvata cangali ophara karata ahata. Apana nehami anandi ani asirvadita raha!

Baryaca cokaleta, va’ina, mitra ani javalila jyancyasaha vadhadivasa sajara kele jatata. Tujha vḍhadivasaca vadhadivasa asela. Mala amantrana denyasa visaru naka!

Mala mahita asalelya smarta lokampaiki vadhadivasacya subheccha, jyanna kevala vaya asalele smarara milate.

Aja tu juna ahesa pana udyapeksa taruna ahesa. -Vadhadivasacya subheccha

Apalyala vadhadivasacya hardika subheccha ani nehamica athavanita thevanyasathi adbhuta athavani bharalya aheta! Vadhadivasacya subhccha.

Apalya vadhadivasacya svapnammule aneka svapnammadhale yasa alyasarakha vaṭate! Aja hasale ani vadhadivasacya subheccha bharalya pahijeta.

Ya divasata anaginata ananda ani antahina ananda anela ani majhyabarobara santata ani saumyata jagela

Apalya vadhadivasavarila premabaddala aṇi aja apalyala nehami ananda milavuna denari pratyeka gosta apalyala avadata ahe.

Mi tumacya premata padalo ki tumhi kase ahata, phakta tumhi kase ahata yabaddala nahi. Vadhadivasacya hardika subheccha.

Phakta apana anandi eka vadhadivasacya subheccha!!

Adhika keka khanyaci amhala sanganyaci prakrti mhanaje vadhadivasa mhanaje vadhadivasa. Vadhadivasacya aubhaccha

Vādhadivasa apalyasathi cangale aheta. Apalyakade jitake adhika asela titake jasta apana jagu sakala.

Apalya janmasathi mala milalele sarva he posta hote. Apana yaca ananda ghyala asi asa ahe! Te sarva ekaca veli vacanyaca prayatna kara. Vadhadivasacya aubheccha.

Apana ya jagatila sarvata pratibhasali vyakti ahata. Majhya sarvotkrsta mitrala vadhadivasacya subheccha.

Tumacya divasata prema, ananda aṇi ananda aṇi hasaci ujjvala raṅgaci uṣṇata bharali pahije.

Apaṇa vr̥d’dha ahata he visaruna ja aṇi apaṇa utsava sajara karuya! Vaḍhadivasacya subheccha!

Mi tula khupa anandi aṇi ubadara vaḍhadivasacya subheccha deto. Tumacya maitriṇine apalya sarvanna sparsa kela ahe. Apaṇa icchita sarva miḷavu sakata.

Tumacyasaṭhi ha aṇakhi eka vaḍhadivasa ahe. Devane tumacya phulavara eka dusare paṅkha ucalale, tumace phule varṣabhara ugavu sakatata. Divasace bareca anandi riṭarna.

Ayuṣya khupaca lahana ahe, mhaṇuna pratyeka kṣaṇala ananda ghya, apala atmavisvasa gamavu naka nehamica puḍhe ja. Vaḍhadivasacya subheccha.

Apaṇa aṇi amhi kharca kelele caṅgale veḷa vicara mala hasaṇe! Mājhya hr̥dayacya javaḷa asalelya eka mitrala vaḍhadivasacya subheccha.

“Haau nahi asru karuna apale ayuṣya moju. Apale vaya mitrandvare moja, ​​baryaca varṣampasuna. Vaḍhadivasacya subheccha!”

Apalya vaḍhadivasacya subheccha, apaṇa je kahi magata te apalyala prapta ho’ila, apaṇa je kahi sodhata te apalyala miḷela, apalya icchenusara je kahi ho’ila te apalya vaḍhadivasavara aṇi nehamica purṇa ho’ila. Vaḍhadivasacya subheccha!

“Meṇabattya moju naka… Tyanna dilele dive paha. Varṣe moju naka, paṇa apaṇa jagata. Apaṇa puḍhe eka sundara veḷa icchite. Vaḍhadivasacea subheccha.”

“Mi tumacya sobata apalya khasa divasaca utsava sajara karu sakata nahi, parantu mala tumaci iccha ahe ki mi tumacyabaddala vicara karita ahe aṇi tumhala eka sundara vaḍhadivasacya subheccha deta ahe.”

“Vaḍhadivasacya subheccha deṇyaci iccha nehamica asate.”

“Ayuṣya apalya ayuṣyabaddala nahi. Ayuṣya jagaṇyaviṣayi ahe. Mhaṇuna jevha apala vaḍhadivasa sajara kela jato tevha alyabaddala abhari asato aṇi yetya varṣi kaya yeila he pahuna eka anandi hr̥dayaci apekṣa karato.”

Mala visvasa ahe ki apalya hr̥dayacya javaḷa asalelya ekhadya vyaktine apalya vaḍhadivasaci aṭhavaṇa ṭhevali aṇi apalyala vaḍhadivasacya subheccha havya tya babatita apaṇa koṇatya paristhitita ahata he mahattvace nahi.

“Viveka avasyakatenusara vayata yeta nahi. Kahiveḷa vaya phakta svata: Laca darsavate.”

“Tujha vaḍhadivasa majha ananda ahe. Tu majha priya khajina ahesa.”

“Mala vaḍhadivasa sajara karaṇyaca ananda ahe. Pratyekane tyance vaḍhadivasa sajare kele pahije.”

Mī tumhālā jagātīla sarva prēma āṇi ānandācī tumacī icchā āhē, jyācē tumhī pātra āhāta. Vāḍhadivasācyā śubhēcchā mājhyā mitrā!

Āpalyā vāḍhadivasāvarīla prēmābaddala āṇi āja āpalyālā nēhamī ānanda miḷavūna dēṇārī pratyēka gōṣṭa āpalyālā āvaḍata āhē. Vāḍhadivasācyā śubhēcchā

Yū śubhēcchā āṇi mahāna suruvāta śubhēcchā. Vāḍhadivasācyā śubhēcchā..!

Mitra mhaṇūna jā, āpaṇa sarvōttamapaikī ēka nāhī. Āpaṇa sarvōttama āhāta! Yā varṣācā vāḍhadivasa āpalyāsāṭhī nēhamīca utkr̥ṣṭa asāvā.

Tāryān̄cā ma’ū camakadārapaṇā… Āpalyā sarva svapnān̄cī satyatā yētē, pratyēka rātrīcyā pratyēka tārā āpalyāsa vāḍhadivasācyā śubhēcchā āṇi prēma dē’īla.

error: